Kort nyt

Onkel Tom siger: Luv pæl, men hvad er det egentlig?

Privalivspolitik

 Kort:

Vi følger gældende dansk lovgivning, og vi opbevarer derfor kun personlige oplysninger om medlemmer i det omfang, det er nødvendigt. Disse oplysninger deles ikke med nogen med mindre det er påbudt ved lov, eller det er strengt nødvendigt for at drive sejlklub. 

 

Langt:

Privatlivspolitik


Rungsted Sejlklubs dataansvar


Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Rungsted Sejlklub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Kontaktoplysninger:

Rungsted Sejlklub

Kontaktperson: Rungsted Sejlklubs Kasserer / Sybille Petersen

Adresse: Mågevej 9, 2970 Hørsholm

CVR: 34780706

Telefonnr.: 2043 6457

Mail: rungstedsejlklub.kasserer@gmail.com

Website: www.rungstedsejlklub.dkBehandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger:

Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

Ingen


2) Oplysninger om ledere og trænere:

Almindelige personoplysninger:

Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

Ingen


Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter og kursusdeltagelse


Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

 • Behandling efter lovkrav

 • Behandling med samtykke


Formålene:

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

 • Levering af varer og ydelser du har bestilt

 • Administration af din forhold til os


Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen

 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer

 • Opfyldelse af lovkrav

 • Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende

 • Administration af din forhold til os


Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger,

interne resultatlister m.v.

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder

i forhold til generalforsamling

 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent

m.v.

 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller

situation i foreningen

 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til

Dansk Sejlunion, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet

 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles

oplysninger om forældrene

 • Udsendelse af nyheder fra foreningen


Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt

grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Medlemmer og ulønnede trænere

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter din udmeldelse af foreningen

 • Bogføringsbilag skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

 • Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og

lignende, så længe de har historisk værdi.


Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler

personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

 • Retten til indsigt i egne personoplysninger

 • Retten til berigtigelse

 • Retten til sletning

 • Retten til begrænsning af behandling

 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

 • Retten til indsigelse


Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores website. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Senest ændret og godkendt af Rungsted Sejlklubs bestyrelse den 4. maj 2021

Privatlivspolitikken er udarbejdet af Rungsted Sejlklubs bestyrelse med udgangspunkt i skabelon udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab (3. udgave, januar 2020)