Kort nyt

Teoriexamen overstået: Next up klargøring og standerhejsning.

Vedtægt

Charter

Dette charter beskriver klubbens værdier, og som sådan er det klubbens grundlov. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem klubbens charter, reglement eller vedtægter, skal denne tekst være bestemmende.

Klubbens formål?

Klubbens formål er at varetage, beskytte og fremme medlemmernes mulighed for at dyrke sejlsport og sejlads gennem kapsejladser, arrangementer, uddannelsesforløb såsom praktisk og teoretisk sejlskole samt at arbejde for sejlsportsegnede faciliteter og lokale forhold. Medlemmernes opgave er at hjælpe hinanden til at blive bedre sejlere gennem sejladsorienterede aktiviteter.

Der kan bruges resourcer på klubhus, følgebåde og grej til sejlsportsrelaterede arrangementer samt eventuelle klubbåde/juniorbåde. Beslutning om faste økonomiske forpligtelser skal træffes på generalforsamlingen, og disse aktiviteter skal så vidt muligt isoleres rent økonomisk, så de ikke kan tynge klubben i sin helhed.

Klubbens værdier?

Rungsted Sejlklub er et interessefællesskab. Alle medlemmer deltager på lige fod omkring sejlsport og sejlads, og alle medlemmer deltager med lige interesser i klubbens aktiviteter og drift. Klubben er medlemmerne, og medlemmerne er klubben.

Klubben er en sejlklub for sejlere, et netværk for sejl-interesserede og en platform for dyrkelse af sejlsport og sejlads. Klubben skal derfor kun bruge ressourcer på direkte sejlads-relaterede aktiviteter. Klubben skal endvidere aktivt arbejde for at reducere og minimere faste udgifter og administrativt arbejde.


Klubbens organisation?

Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen og de af bestyrelsen nedsatte udvalg. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Ethvert udvalg står til ansvar for dets  indtægter og udgifter samt aktiviteternes karakter overfor bestyrelsen og generalforsamlingen. Udvalg skal således aflægge beretning samt eventuelt regnskab. Udvalgsformænd kan inviteres til bestyrelsesmøder.

Klubarbejde er altid frivilligt og ulønnet. Der udbetales ikke løn, vederlag eller anden form for økonomisk kompensation til medlemmer. Udlæg i forbindelse med klubaktiviteter dækkes kun efter aftale og kun i det omfang, der er penge i kassen.

Der skal være fuldstændig gennemsigtighed i enhver klub aktivitet. Een for een skal klubbens aktiviteter drives efter hvile i sig selv princippet. Prisen for deltagelse i enhver aktivitet skal afspejle kostprisen.

Klubbens begrænsninger?

Klubbens skal være sparsommelig med medlemmernes penge og arbejde for at gøre sejlads tilgængelig for alle, herunder drive et antal klubbåde. Klubben skal ikke drive pasningslignende ordninger.

Klubben skal ikke deltage i financiel, kommerciel eller spekulativ virksomhed. Klubben skal ikke tjene penge på medlemmerne. Det er tilladt at spare op til klubaktiviteter og grej via gaver, sponsorater og salg af  klubeffekter, men er opsparingen større end fem gange årets kontingentindtægter, skal bestyrelsen begrunde dette eller sænke kontingentet.

Sponsorater og lignende?

Enhver indtjening eller indtægt gennem sponsorater, gaver, kontingent eller andet, som klubben måtte modtage, skal komme medlemmerne og kun medlemmerne direkte til gode. Sponsorater kan rettes mod specifikke arrangementer eller klubben i sin helhed. Klubbens drift kan ikke gøres afhængig af sponsorater, men indkøb af grej eller leje af faciliteter kan finansieres via sponsorater.

Sponsorater og gaver modtages således gerne, men ikke mere end 20% af en hvilken som helst flade i klubregi kan dækkes af reklamer, sponsornavne eller andre kommercielle indslag. Stævner og arrangementer kan navngives efter sponsors ønske.

Justeret i 2020 efter at GF tre gange i træk har bedt bestyrelsen om mere sejlskole.

Regler

NB: Draft reglement

Code of conduct:
 • Alle medlemmer er æresmedlemmer og bør tituleres som sådan.
 • Medlemmers fartøjer er ualmindeligt smukke og bør omtales som sådan.
 • Hjælpsomhed er det bånd, der skaber klubbens ånd.
 • Klubstander bør føres under bagbord saling. Standeren kan føres døgnet rundt, dog kun til søs såfremt der er medlemmer ombord.
Kommunikation:
 • Hjemmesiden er klubbladet og dermed er hjemmesiden den primære kommunikationskanal i klubben. Alle arrangementer, indkaldelser, opkrævninger og meddelelser sker via klubbens hjemmeside.
 • Ud over hjemmesiden bruger klubben email til opfølgende / supplerende kommunikation.
 • Der er en offentlig tilgængelig kalender på hjemmesiden, som viser de vigtigste datoer for klubbens medlemmer.
 • Medlemmer skal abonnere på hjemmesiden via email.
 • Medlemmer skal orientere klubben om adresseændringer via email.


Vedtægter


§ 1. Klubbens navn, hjemsted og logo.
 1. Klubbens navn er Rungsted Sejlklub.
 2. Klubbens hjemsted er Rungsted Havn.
 3. Klubbens stander er et rødt sejlskib på hvid baggrund.
§ 2. Klubbens formål.
 1. At udbrede kendskabet til sejlsport og sejlads.
 2. At udvikle og uddanne sejlere.
 3. At facilitere sejlsport og fællesskab omkring sejlads på alle niveauer.
 4. At arbejde for egnede faciliteter og gode lokale forhold.
 5. Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og derigennem Dansk idrætsforbund.
Klubbens formål er yderligere specificeret i vores charter, som er klubbens egentlige grundlov. I tilfælde af konflikt mellem charter og vedtægter er charteret bestemmede. Charteret er en del af vedtægterne.
  § 3. Medlemsskab
  1. Som medlem kan optages alle over 10, dog kræves der værges underskrift for medlemmer under 18 år.
  2. Indmeldelse sker skriftligt ved henvendelse til klubbens kasserer. Se procedure på hjemmesiden.
  3. Der findes een og kun een type medlemsskab. Vi har kun een type medlemskab og dertil flere tilkøbsydelser.
  4. Ingen med gæld til klubben kan optages som medlem.
  5. Udmeldelse sker skriftligt ved henvendelse til kasseren. Se procedure på hjemmesiden.
  § 4. Diskretion
  1. Oplysninger om medlemmers navne, adresser, email m.v. er private og kan kun offentliggøres eller videregives til tredjepart mod medlemmets skriftlige samtykke. 
  § 5. Udgået.
   § 6. Kontingent.
   1. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
   2. Kontingentet opkræves forud i november for den kommende sæson, og det følger kalenderåret.
   3. Ved eksklusion eller udmeldelse tilbagebetales allerede indbetalt kontingent ikke.

   § 7. Regnskab og revision.
    1. Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
    2. Bestyrelsen afgiver ved kasseren underskrevet regnskab til revisor.
    3. Regnskabet revideres af revisor, og det forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.
    4. Revisor kan til enhver tid efterse regnskab og beholdning.
    5. Kritisk revisor vælges for eet år ad gangen på generalforsamlingen.

    § 8. Eksklusion.
    1. Medlemmer i kontingentrestance udover 30 dage kan uden videre ekskluderes af bestyrelsen.
    2. Anden eksklusion kan ske efter at bestyrelsen har hørt medlemmet og truffet beslutning med simpelt flertal.
    3. Medlemmet har krav på at eksklusionen tages op ved førstkommende ordinære generalforsamling, og enhver eksklusion gælder indtil den hæves af den ordinære generalforsamling.
    § 9. Ordinær Generalforsamling.
    1. Den ordinære generalforsamling er klubbens øverste myndighed. 
    2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen samt mindst ti medlemmer er tilstede enten fysisk eller ved fuldmagt. Almindelige beslutninger kræver simpelt flertal. 
    3. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i forårsmånederne, og den indkaldes af bestyrelsen via hjemmesiden eller email med mindst 3 ugers varsel. 
    4. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen, og de skal publiceres på hjemmesiden mindst 7 dage før generalforsamlingen.
    5. Kun medlemmer over 18 år, som er personligt tilstede eller via fuldmagt, som har været medlem i mindst tolv måneder, - og som ikke er i restance har stemmeret.
     Dagsorden for ordinær generalforsamling:
     1. Valg af dirigent og referent.
     2. Bestyrelsens beretning.
     3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
     4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
     5. Udvalgsberetninger. (Uden detaljeret økonomi)
     6. Behandling af eventuelle indkomne forslag.
     7. Valg til bestyrelsen.
     8. Valg af revisor.
     9. Eventuelt.

     § 10. Vedtægtsændringer.

     Lovændringer (Vedtægter og charter) kan ske på ordinær generalforsamling ved 2/3 flertal, hvis halvdelen af klubbens medlemmer er tilstede. Hvis ikke halvdelen er til stede, men 2/3 af de fremmødte stemmer for, skal bestyrelsen snarest indkalde en extraordinær generalforsamling. Her skal det kun være nødvendigt med simpelt flertal.

     § 11. Extraordinær generalforsamling.

     Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10% af klubbens medlemmer - dog minimum 15 medlemmer - skriftligt indgiver begrundet begæring herom til bestyrelsen. Indkaldelse sker via hjemmesiden eller email med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af årsag samt forslag til behandling. Den extraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede fysisk eller ved fuldmagt.

     § 12. Bestyrelsen.
     1. Bestyrelsen består af 3 til 6 personer, - formand, kasserer plus eventuelt flere uspecificerede poster. Alle vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og kasserer vælges direkte til de navngivne poster. Øvrige poster fordeles mellem de øvrige valgte bestyrelsesmedlemmer på første møde efter generalforsamlingen. Formand + 2 hhv. Kasserer + 2 vælges forskudt - sidstnævnte på lige år.
     2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
     3. Genvalg kan finde sted.

     § 13. Begrænsninger

     Klubben kan ikke og skal ikke
     1. Optage eller yde lån, uden at dette er besluttet på en generalforsamling.
     2. Give pant i klubbens ejendom eller løsøre, uden at dette er besluttet på en generalforsamling.
     3. Sælge andre ydelser end medlemsskab, klubeffekter og andre sejladsrelaterede effekter/arrangementer.
     4. Deltage i kommerciel eller financiel virksomhed.
     Bestyrelsen kan med generalforsamlingens godkendelse
     1. Påføre klubben faste eller tilbagevendende udgifter.
     2. Købe eller sælge fartøjer.
     3. Oprette en virkefond ved frivillige bidrag.
     § 14. Konstituering og tegningsret.
     1. Bortset fra formand og kasserer konstitueres bestyrelsen på første møde efter generalforsamlingen.
     2. Bestyrelsen kan, når den finder det relevant, nedsætte udvalg og fastsætte deres ansvarsområde og mandat.
     3. Klubben tegnes af formanden. Dog kræver ikke budgetterede økonomiske dispositioner underskrift fra såvel formand som kasserer.
     4. Bestyrelsen kan samlet vedtage at overdrage fuldmagt til tredjepart, således at klubbens regnskab kan varetages af en bogholder.
     § 15. Klubbens opløsning.

     Hertil kræves en generalforsamling indkaldt til formålet med fremmøde på mindst 2/3 af medlemmerne. Opnås fremmødet ikke indkaldes endnu en generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset fremmøde. Mindst 3/4 af de fremmødte skal stemme for opløsning. Ved opløsning tilfalder klubbens midler og effekter  ungdomsarbejdet i Dansk Sejlunion.     Nærværende vedtægter er vedtaget på stiftede generalforsamling den 10. marts 2013.
     Nærværende vedtægter er justeret på extraordinær generalforsamling den 22. marts 2013.
     Nærværende vedtægter er justeret på ordinær generalforsamling den 30. maj 2016.
     Nærværende vedtægter er vedtaget på den extraordinære generalorsamling den 22. september 2021.