Bon mots

Next up: Dueligheds-teori. Hue Handske Cup vel overstået.

Opslag


Jakob Nybo (KB) har bedt Rungsted Sejlklub om kommentarer til Borgmesterens svar på Jakobs spørgsmål omkring Rungsted Havn.

Spørgsmålene er interessante, for de drejer sig om fremtiden for Rungsted Havn.

Jakob Nybos spørgsmål ses først, dernæst Borgmesterens svar, og endelig vores kommentarer.


From: Jakob Nybo
Date: Mon, 7 Jan 2019 at 14:09
Subject: Rungsted havn
To: Morten Slotved

Kære Morten.

Det er med stor interesse, at jeg har modtaget invitation til 'Temadrøftelse med Rungsted Havns bestyrelse om den fremtidige udvikling på og af havnen' mandag 25. marts 2019 og en god ide.

Rungsted havn er i min optik en af Hørsholm kommunes væsentligste aktiver.

Da havnen hører under økonomiudvalget og dermed med dig som formand,
stiller jeg her nogle om Rungsted havn, som jeg gerne vil have svar på i nærmere fremtid:

1. Hvem ønsker en havneudvidelse og hvorfor?

2. Hvorledes er forholdet mellem betalere, brugere og beslutningstagere i bestyrelsen for Rungsted havn?

3. Er det korrekt, at det er foreningen Kongelig Dansk Yacht klub (KDY), som har adresse i Tuborg Havn, der har majoritet i bestyrelsen for Hørsholm kommunens havn?

4. Hvornår er det besluttet, at gå i gang med forundersøgelser til en evt. havneudvidelse, hvad er budgettet for forundersøgelserne og hvoraf fremgår beslutningen?

Jeg håber, at du og dine er kommet godt ind i det nye år.

Vh JakobFrom: Morten Slotved
Date: Mon, 25 Feb 2019 at 09:14
Subject: SV: Fw: Rungsted havn
To: Jakob Nybo
Cc: dl_Kommunalbestyrelse


Kære Jakob

Tak for dine spørgsmål vedrørende havnen, som jeg hermed vender tilbage med svar på, idet jeg beklager den meget lange svartid.

Ad spørgsmål 1. Hvem ønsker en havneudvidelse og hvorfor?

Havnechefen har til brug for besvarelsen af dette spørgsmål oplyst følgende:

”Bestyrelsen for Rungsted Havn undersøger sammen med Havnens administration, en fremtidig udvidelse af havnens land & vandarealer.

Årsagen til denne undersøgelse:
a.      De næste 10 år skal flere af havnens bestående værker enten udskiftes eller renoveres, pga. slid og ælde. Økonomisk omfang ca. 25-35 millioner. Penge som havnen ikke har opsparet.
b.      Når havnen skal bruge en så stor sum penge, på blot at bevare de vigtigste og grundlæggende funktioner, ville det være uansvarligt ikke at kigge på både en minimumsløsning og maksimumsløsning. Her skal minimum forstås som fortsat   løbende vedligehold. En maksimumløsning forstås som vedligehold og udbygning, med det formål at opnå en modernisering af havnens værker, kombineret med flere havnepladser der skal bidrage til den samlede  finansiering.
c.      Havnens anløbsbassin er ved nordlige vinde, et uroligt sted at ligge som gæstesejler og en mindre del af havnens fastliggere er også påvirket.
d.      Udformningen af havnens indsejling, har til tider givet anledning til faretruende situationer, især for de unge jollesejlere, når de bliver mødt af både med for høj fart.
e.      Havnens venteliste til opnåelse af en fast havneplads, har igennem de sidste 15 år ligget konstant på ca. 700 familier.
f.      De fysiske rammer på havnen, er efterhånden fuldt udnyttet, og opleves som trafikale udfordringer både med parkering og afvikling af trafikken.
g.      Nye sportsklubber har ingen steder at bygge klubhuse eller skure til opbevaring af deres materiel.

Dette er blot hovedlinjerne – og spørgsmålet vil blive belyst yderligere på mødet den 25. marts.”

Jeg henholder mig til havnechefens svar.

Ad spørgsmål 2. Hvorledes er forholdet mellem betalere, brugere og beslutningstagere i bestyrelsen for Rungsted havn?

Rungsted Havns bestyrelse er ifølge vedtægternes punkt 2.1
(https://rungsted-havn.dk/havnekontoret/reglementer/) sammensat
således:

”2.1. Havnebestyrelsen består af 9 medlemmer, der udpeges henholdsvis
vælges således:
-       3 medlemmer udpeges af Hørsholm Kommunalbestyrelse.
-       2 medlemmer vælges af og blandt bådpladslejerne ved direkte valg.
-       1 medlem udpeges af Kongelig Dansk Yachtklub blandt dennes medlemmer.
-       1 medlem udpeges af Rungsted Sejlklub blandt dennes medlemmer.
-       1 medlem udpeges i fællesskab af Hørsholm Rungsted Vikingelaug, Jon Litle Søgruppe, Rungsted Kajakklub, Rungsted Roklub
og Rungsted Vandskiklub blandt disses medlemmer. Havnebestyrelsen kan
optage andre foreninger med tilknytning til havnen blandt de udpegningsberettigede.
-       1 medlem udpeges af Erhvervsforeningen Rungsted Havn blandt
repræsentanter for dennes medlemsvirksomheder, som driver aktivt
havnerelateret erhverv på havnen.”

Som det fremgår, har 6 af de 9 bestyrelsesmedlemmer således en direkte
tilknytning til havnen som brugere og på forskellig vis betalere – i form af pladsleje, grundleje, betaling for brug af faciliteter m.v. – mens de resterende 3 er politisk udpegede repræsentanter for den samlede kreds af borgere, der bruger havnen og blandt andet gennem deres benyttelse af havnens faciliteter, butikker og restauranter m.v. bidrager til havnens økonomi.

Ad spørgsmål 3. Er det korrekt, at det er foreningen Kongelig Dansk Yacht klub (KDY), som har adresse i Tuborg Havn, der har majoritet i bestyrelsen for Hørsholm kommunens havn?

Nej, jf. ovenfor.

Ad spørgsmål 4. Hvornår er det besluttet, at gå i gang med forundersøgelser til en evt. havneudvidelse, hvad er budgettet for forundersøgelserne og hvoraf fremgår beslutningen?

Havnechefen har til brug for besvarelsen af dette spørgsmål oplyst følgende:

Forundersøgelsen er startet tilbage i 2016. Bestyrelsen har løbende bevilget økonomiske midler, hvilket fremgår af referater. Punktet er nævnt i samtlige ordinære bestyrelsesmødereferater, da det har været et fast punkt siden 2016.

Referaterne fra havnebestyrelsens møder kan ses på havnens hjemmeside
under https://rungsted-havn.dk/havnekontoret/referater-2/.

I særdeleshed henvises der til beslutninger/økonomi i de 3 nedenstående referater:

•       Referat af B-møde 17/8-201 pkt. 4
https://rungsted-havn.dk/wp-content/uploads/2018/06/b-m%C3%B8de-170816-2-1.pdf
•       Referat af B-møde 14/6-2017 pkt. 3
https://rungsted-havn.dk/wp-content/uploads/2018/06/b-m%C3%B8de-referat-140617.pdf
•       Referat af B-møde 15/8-2018 pkt. 4
https://rungsted-havn.dk/wp-content/uploads/2018/10/b-m%C3%B8de-referat-15082018-inkl-rettelser.pdf


Venlig hilsen

Morten Slotved
BorgmesterDette er vores kommentarer til Borgmesterens svar på Jakob Nybos spørgsmål:

1) Vedligeholdelsesbeløbet er sat for højt, hvilket er med til at stille en regulær udvidelse i et mere fordelagtigt lys.

2) Det er ikke korrekt, at der ikke er penge til vedligehold. Pengene kan snildt findes indenfor havnens nuværende budget, og havnen vil være i fremragende form til de kommende mange år.

3) Ja, et anløbsbassin er per definition et uroligt sted. De 5 fastliggere, der generes af uroen, ligger på pladser, som ikke er en del af havnens design. Disse 5 pladser skal ikke påligne resten af havnens pladshavere en kæmpe udgift.

4) Det er latterligt at bruge eventuelle situationer i indløbet som argument for en udvidelse. Udvidelsen, som er tegnet, vil kun gøre problemet værre, idet den gør indsejlingen endnu længere, og derved kommer der endnu mere flaskehals-effekt.

Sagen er, at sejlerne skal lære at opføre sig ordentligt og sejle langsomt samt at
respektere søvejsreglerne.

5) Der er muligvis 700 på ventelisten, men 80% af dem står der, fordi de måske en gang vil have båd. 20% er klar til båd nu og her, og det passer fint med havnens naturlige udskiftning. I foråret 2016 var der så mange ledige pladser, at man overvejede at avertere efter bådejere.

6) De omtalte trafikale problemer skyldes først og fremmest, at der er mere erhverv end havnen kan bære. Havneudvidelsen, som den er tegnet, udvider ikke landarealet, og den vil på ingen måde afhjælpe de trafikale problemer.

7) Det er rigtigt, at der mangler plads til at genskabe den lokale klub og til andre nye aktiviteter på havnen. Årsagen er, at en klub med adresse i Hellerup har MONOPOL på 3500m2, som lokalplanen har afsat til sejlsport.

Havneudvidelsen, som den er tegnet, vil på ingen måde afhjælpe dette, idet den ikke inkluderer nye landarealer. Tværtimod vil udvidelsen give denne ene klub endnu mere monopol på havnens arealer og faciliteter.

8) 80% af økonomien skabes af pladshavere, som har 2 ud af 9 pladser i  bestyrelsen. 20% af økonomien skabes af erhverv, som har 10%. Resten bidrager overhovedet ikke med noget til økonomien. Tværtimod har man skabt en  situation, hvor penge suges ud af havnen.

9) KDY har de fakto flertal i havnens bestyrelse, og som sådan bestemmer de ALT. Det er naivt at tro, at Hørsholms borgeres interesser, de lokale klubbers  interesser, sejlernes interesser og lokale erhversinteresser kan varetages af denne bestyrelse.

10) Det er ikke korrekt at man besluttede at foretage undersøgelser vedrørende en regulær havneudvidelse i 2016.

Man undersøgte den gang mulighederne for at ændre indsejlingen, hvilket tydeligt fremgår af de omtalte referater.

Det er heller ikke korrekt, at man i efteråret 2017 besluttede noget om en udvidelse. Det er et andet projekt, som handler om ændring af indsejlingen. Det fremgår tydeligt af referatet.

Ligeledes er det ikke korrekt, at der er truffet beslutning om undersøgelser, og det fremgår ikke af referatet fra august 2018. I stedet fremgår det, at store dele af bestyrelsen ønskede at holde punktet hemmeligt, hvorfor en egentlig  beslutning ikke kan ses.

11) Der er mindst een gang bevilget penge i hemmelighed til undesøgelser i forbindelse med den hemmelige udvidelse af havnen.

Det fremgår derfor IKKE af referatet, men det fremgår, at RS har protesteret kraftigt imod denne absurde hemmeligholdelse.

12) Der er hverken fremlagt et budget eller en økonomisk kalkule for havneudvidelsen, idet havnebestyrelsen ønsker disse ting holdt hemmelige. Det fremgår med al tydelighed af referaterne, som er ensidige, detaljeløse og iøvrigt også bilagsløse. RS har gentagne gange protesteret over dette.


Rungsted Sejlklub, marts 2019


mvh
Nicolai Møller-Andersen


formand
www.rungstedsejlklub.dk